Καταστατικό


ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΙΚΛΑΙΝΑΣ-ΠΥΛΟΥ  " Ο ΝΗΛΕΑΣ "

Α. ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ
'Αρθρο 1o

Ιδρύεται Σωματείο υπό την επωνυμία " ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΙΚΛΑΙΝΑΣ-ΠΥΛΟΥ " Ο ΝΗΛΕΑΣ " με έδρα την Ικλαινα.
'Αρθρο 2o
Σκοπός του Σωματείου είναι:
α. Η ανάπτυξη με κάθε μέσο του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του και γενικότερα των κατοίκων του χωριού.
β. Η διατήρηση της εθνικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και θρησκευτικής παράδοσης των κατοίκων του χωριού και της γύρω περιοχής.
γ. Η δημιουργία δεσμών φιλίας, αγάπης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών.
δ. Η προβολή της Ικλαινας, η ανάδειξη των προβλημάτων της και η προσπάθεια επίλυσής τους.
'Aρθρο 3o
Μέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι:
α. Η διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως διαλέξεων, εκδρομών, συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, αθλητικών αγώνων κ.λ.π.
β. Η συλλογή, καταγραφή και διατήρηση αντικειμένων, εργαλείων, φωτογραφιών, ενδυμασιών και άλλων, που έχουν σχέση με την παράδοση του τόπου.
γ. Η δημιουργία λαογραφικού μουσείου και δανειστικής βιβλιοθήκης.
δ. Η συνεργασία με όλες τις κοινοτικές, δημοτικές , νομαρχιακές και θρησκευτικές αρχές, καθώς και με τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής.

Β. ΜΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

'Aρθρο 4o
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
α. Ως τακτικά μέλη γίνονται δεκτοί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι καταγόμενοι από την Ικλαινα, άνδρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, οι σύζυγοί τους και οι απόγονοί τους, αδιακρίτως του τόπου κατοικίας τους.
β. Ως επίτιμα μέλη κηρύσσονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον ( 5 ) πέντε
μελών του, άτομα που προσέφεραν αξιόλογη συνδρομή, οικονομική ή άλλη, στο Σύλλογο. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δύνανται όμως να παρίστανται στις Γεν. Συνελεύσεις και να λαμβάνουν το λόγο συμβουλευτικά.
'Aρθρο 5o
Για την εγγραφή στο Σωματείο, το υποψήφιο μέλος υποβάλλει αίτηση προς το Δ.Σ. Μαζί με την αίτηση καταβάλλει τα ποσά των (2.000) δραχ. ή (6) ευρώ ως δικαίωμα εγγραφής και (3.000) δραχ. ή (9) ευρώ ως ετήσια συνδρομή. Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης. Τα ποσά σε ευρώ θα αρχίσουν να εισπράττονται από 1-1-2002.
'Aρθρο 6o
Οποιοδήποτε μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του από το Σωματείο, υποβάλλοντας έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου, το οποίο έχει υποχρέωση να την κάνει αποδεκτή στην πρώτη συνεδρίασή του.
'Aρθρο 7o
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, και με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων μελών, διαγράφεται όποιο μέλος παραβιάζει τις αρχές του καταστατικού.
'Aρθρο 8o
Τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο, έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις, να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις, να υποβάλλουν προτάσεις μέσα στο πνεύμα του σκοπού του Σωματείου, να ψηφίζουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να συμμετέχουν σε επιτροπές δράσης, που ορίζονται από το Δ.Σ. και να παίρνουν μέρος στις διαδικασίες του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
'Aρθρο 9o
α. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν δικαίωμα εγγραφής, καθώς και ετήσια συνδρομή μέσα στο έτος, για το οποίο καταβάλλεται
β. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαιτεί την πλήρη οικονομική τακτοποίηση του μέλους ακόμη και του τρέχοντος έτους.
γ. 'Οσοι καθυστερούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, πέραν του έτους και, παρά τη σχετική ειδοποίηση του ταμία, δεν ανταποκρίνονται, διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ.
δ. 'Οσοι διαγράφονται κατ' αυτόν τον τρόπο, προκειμένου να επανεγγραφούν, πρέπει να καταβάλουν όλες τις καθυστερημένες οιονομικές υποχρεώσεις, οπότε θεωρείται ότι δεν έχουν διαγραφεί.
'Aρθρο 10o
Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ζήλο και ενθουσιασμό στα δρώμενα του Συλλόγου και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις των Γεν. Σενελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
'Aρθρο 11o
α. Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι:
1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών και
2. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
β. 'Εκτακτοι πόροι του Σωματείου είναι:
1. Οι έκτακτες εισφορές των μελών που αποφασίζονται από τη Γ.Σ.
2. Εισπράξεις από εκδηλώσεις που οργανώνει ή συμμετέχει ο Σύλλογος.
3. Δωρεές, επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα και κάθε άλλο απρόβλεπτο έσοδο από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κι αν προέρχονται, χωρίς όρους και δεσμεύσεις, που είναι αντίθετοι με τους σκοπούς του Συλλόγου, και εφ' όσον εγκριθούν από το Δ.Σ.

'Aρθρο 12o
α. Δωρητές του Συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 500 έως 1.000 ευρώ.
β. Ευεργέτες του Συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 1001 εως 3.000 ευρώ.
γ. Μεγάλοι ευεργέτες ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά η είδη ίσης αξίας, πάνω από 3.001ευρώ.
δ. Τα ονόματα των δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών αναγράφονται σε ιδιαίτερο τιμητικό λεύκωμα. Κατ' εξαίρεση τα ονόματα των μεγάλων ευεργετών αναγράφονται και σε ειδική πινακίδα, αναρτημένη σε περίοπτη θέση στο γραφείο ή σε άλλη ειδική αίθουσα του Συλλόγου.
ε. Με απόφαση του Δ.Σ. τα ποσά αυτά δύνανται να αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

'Aρθρο 13o
Όργανα του Συλλόγου είναι:
ι. Η Γενική Συνέλευση των μελών.
ιι. Το 7/μελές Διοικητικό Συμβούλιο.
ιιι. Η 3/μελής Ελεγκτική Επιτροπή.
ι. Η Γενική Συνέλευση.

'Aρθρο 14o
α. Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο. Συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο, το πρώτο 15/νθήμερο του Αυγούστου και έκτακτα, όταν το Δ.Σ. του Συλλόγου ή το ένα πέμπτο των μελών του το ζητήσει εγγράφως, για σημαντικό θέμα. Η πρόσκληση για σύγκληση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης γίνεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου, μία Εβδομάδα τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ήτοι ανακοίνωση στα καφενεία του χωριού, επιστολές στα μέλη που κατοικούν εκτός της' Ικλαινας ή τηλεφωνική επικοινωνία.
β. Στην πρόσκληση σύγκλησης Γ.Σ. αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος, η ημερήσια διάταξη και η επαναληπτική, εντός 7/ημέρου Γ.Σ., εφόσον δεν επιτευχθεί απαρτία.
γ. Σε όλες τις μη εκλογικές Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και χρέη γραμματέα ασκεί ο γραμματέας αυτού.
δ. Στις εκλογικές Γ.Σ. εκλέγονται με ανάταση των χεριών των μελών ο Πρόεδρος, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες, ο γραμματέας, ο οποίος κρατεί τα πρακτικά και τριμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία διενεργεί τις εκλογές.
ε. Στην πρώτη Γ.Σ. απαιτείται απαρτία του ενός δευτέρου των μελών.
στ. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη φορά, η Γεν. Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες, οπότε απαιτείται η παρουσία είκοσι ενός τουλάχιστον μελών.

'Aρθρο 15o
Κατά την εκλογική Γεν. Συνέλευση, η οποία κανονικά πραγματοποιείται στο τέλος της τριετούς θητείας των οργάνων διοίκησης, αφού διαπιστωθεί απαρτία και εκλεγούν, ο Πρόεδρος, ο γραμματέας και η τριμελής εφορευτική επιτροπή, όπως στο άρθρο 14ο παρ. δ αναφέρονται, ακολουθεί η λογοδοσία του απερχομένου Προέδρου για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται οικονομικός απολογισμός από τον ταμία του Συλλόγου, διαβάζεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχείρισης , ακολουθεί κριτική επί των πεπραγμένων και τέλος η Γ.Σ. εγκρίνει τα πεπραγμένα της απερχόμενης διοίκησης. Στη συνέχεια συζητούνται όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και λαμβάνονται αποφάσεις, οι οποίες δεσμεύουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

'Aρθρο 16o
Η Γεν. Συνέλευση εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. κάθε τρία χρόνια, με μυστική ψηφοφορία ως εξής:
α. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας το απερχόμενο Δ.Σ. παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή κατάλογο με τα ονόματα των ταμειακά εντάξει μελών, τα οποία και έχουν δικαίωμα ψήφου, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα.
β. Σε χρόνο που καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και που είναι πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, υποβάλλονται οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε γ. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει κατά αλφαβητική σειρά, κατάλογο των υποψηφίων "ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ" και "ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ" , με τουλάχιστον δέκα υποψηφίους για το Δ.Σ. και πέντε για την Ε.Ε.
δ. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη ψηφίζουν για να εκλέξουν νέο Δ.Σ. και Ε.Ε. θέτοντας από έναν έως επτά σταυρούς δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και από έναν έως τρεις σταυρούς δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων για την Ε.Ε.
ε. Ψηφοδέλτια χωρίς σταυρούς προτίμησης ή με περισσότερους των επτά για το Δ.Σ, και των τριών για την Ε.Ε. θεωρούνται άκυρα.
στ. 'Ακυρα επίσης θεωρούνται και τα ψηφοδέλτια, τα οποία φέρουν σαφή σημάδια παραβίασης του απορρήτου της ψηφοφορίας.
ζ. Στις αρχαιρεσίες που γίνονται για την εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε., κάθε μέλος ψηφίζει μόνο για τον εαυτό του, απαγορευομένης της εκπροσώπησης άλλου μέλους.
η. Οι επτά πρώτοι, που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους (σταυρούς προτίμησης) για το Δ.Σ., αποτελούν το νέο Δ.Σ. και οι τρεις πρώτοι την Ε.Ε. Οι επόμενοι τρεις για το Δ.Σ. και οι επόμενοι δύο για την Ε.Ε., αποτελούν κατά σειρά ψήφων τα αναπληρωματικά μέλη.
θ. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ μελών, η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή.
ι. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, η Εφορευτικη Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αρχαιρεσιών, το οποίο παραδίδει στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο.

'Aρθρο 17o
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν το καταστατικό ή ο Νόμος απαιτούν μεγαλύτερα ποσοστά. Συζήτηση και απόφαση για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι άκυρες, εκτός αν αποφασίσει άλλως το σύνολο των παρόντων μελών, ύστερα από σχετική πρόταση μέλους της Γ.Σ.

'Aρθρο 18o
Η Γεν. Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των οργάνων του Συλλόγου και έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να τα παύει. Γενικα μπορεί να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα εντός των πλαισίων του Νόμου και του καταστατικού.
Αποφάσεις που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα προσωπικά ή εμπιστοσύνης, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, άλλως είναι άκυρες οι αποφάσεις της. Στα άλλα θέματα η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού.
ιι. Το Διοικητικό Συμβούλιο

'Aρθρο 19o
α. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
β. Τα εκλεγέντα μέλη συνέρχονται εντός (8) ημερών από της εκλογής τους, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, και εκλέγουν, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία,τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
γ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, εκτάκτως δε, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή με αίτηση (3) συμβούλων. Τόσο η πρόσκληση του Προέδρου, όσο και η αίτηση των (3) συμβούλων πρέπει να περιλαμβάνουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
δ. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα (4) τουλάχιστον μέλη του, με την παρουσία, οπωσδήποτε, του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία, πρέπει ο Πρόεδρος να καταστήσει γνωστή την ψήφο του, προκειμένου αυτή να υπερτερήσει.
ε. Μέλος του Δ.Σ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις τακτικές, συνεχόμενες συνεδριάσεις, καλείται από τον Πρόεδρο σε απολογία και αν δεν προσέλθει ή αρνηθεί να απολογηθεί ή η απολογία του κριθεί ανεπαρκής από το Δ.Σ., εκπίπτει του αξιώματός του και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός.Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία δεν κατοικούν μόνιμα στην 'Ικλαινα, για όσο διάστημα αυτά απουσιάζουν από το χωριό.
στ. Η θέση στο Δ.Σ. κάθε παραιτουμένου μέλους καταλαμβάνεται, κατά σειρά επιτυχίας, από τους αναπληρωματικούς συμβούλους. Διάλυση του Δ.Σ. και προκήρυξη εκλογών για την εκλογή νέου Δ.Σ., γίνεται μόνον στην περίπτωση, κατά την οποία απομείνουν μόνον τρία μέλη.
ζ. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, εκπίπτουν όλα τα μέλη από το αξίωμά τους και γίνεται ανασύνθεση του Δ.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο β του παρόντος άρθρου. Σε παραίτηση οποιουδήποτε άλλου μέλους εκπίπτουν επίσης του αξιώματός τους όλα τα μέλη, πλήν του Προέδρου.
η. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι μετακλητά και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Οι σύμβουλοι δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδρίαση, κατά την οποία δεν παρίσταντο ή παριστάμενοι διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Δ.Σ.

'Aρθρο 20o
α. Το Δ.Σ. εκλέγεται για χρονική διάρκεια τριών ( 3 ) ετών.
β. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για κάθε θέμα που έχει σχέση με το Σύλλογο, διαχειρίζεται την περιουσία του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Νόμου, κατά δε τη λήξη της θητείας του, συντάσσει γραπτό απολογισμό του έργου του και παρουσιάζεται ενώπιον της Γ,Σ, για λογοδοσία.
γ. Τα μέλη του Δ.Σ. στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους κλείνουν τα βιβλία του Συλλόγου, υπογράφοντας κάτω από την πράξη κλεισίματος.

'Aρθρο 21o
Καθήκοντα Προέδρου
α. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του, ενώπιον κάθε Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής και παντός νομικού ή φυσικού προσώπου.
β. Υπογράφει μαζί με τα άλλα μέλη τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και εκτελεί τις αποφάσεις του, καθώς και τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης.
γ. Υπογράφει μαζί με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα, που απευθύνονται σε κάθε αρχή, καθώς και τα χρηματικά εντάλματα.
δ. Συγκαλεί το Δ.Σ. και τη Γεν. Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
ε. Προεδρεύει του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων, όταν αυτές δεν είναι εκλογικές, με πνεύμα ισότητας, ηπιότητας, αδελφοσύνης και αγάπης.
στ. Σε έκτακτες και κατεπείγουσες περιπτώσεις, και εφόσον είναι αδύνατη η σύγκληση του Δ.Σ., δύναται να ενεργεί αυτεπάγγελτα, φέροντας όμως την ευθύνη για τυχόν ζημία, την οποία ήθελε υποστεί ο Σύλλογος. Για τις ενέργειές του αυτές λογοδοτεί στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ.

'Aρθρο 22o
Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει και αντικαθιστά τον Πρόεδρο, με όλες τις αρμοδιότητές του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
'Aρθρο 23o

Καθήκοντα Γεν. Γραμματέα
α. Ο Γεν. Γραμματέας τηρεί όλα τα βιβλία και το αρχείο του Συλλόγου.
β. Ενημερώνει ανελλιπώς το Μητρώο των μελών και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα.
γ. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων, που προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, χρέη Γεν .Γραμματέα ασκεί ένα μέλος, που ορίζεται από το Δ.Σ.

'Aρθρο 24o
Καθήκοντα Ταμία.
α. Ο ταμίας τηρεί το βιβλίο εσόδων-εξόδων, εισπράττει το δικαίωμα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο, υπογράφοντας τη σχετική απόδειξη.
β. Διενεργεί όλες τις πληρωμές, σύμφωνα με τα χρηματικά εντάλματα, ενημερώνει σε κάθε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. για την κατάσταση του ταμείου και συντάσσει στο τέλος του έτους απολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων.
γ. Κρατεί στα χέρια του ποσό μέχρι ( 50.000) δραχ. ή (150) ευρώ, το δε υπόλοιπο καταθέτει σε τράπεζα, η οποία δέχεται, με εξουσιοδότηση του Δ.Σ. προς αυτόν και τον Πρόεδρο του Συλλόγου, για ορισμένο χρόνο, να διενεργούν καταθέσεις και αναλήψεις.
δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, χρέη ταμία ασκεί ένα μέλος, που ορίζεται από το Δ.Σ.
ιιι. Η Ελεγκτική Επιτροπή

'Aρθρο 25o
α. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από τη Γεν Συνέλευση, όπως και το Δ.Σ., η δε θητεία της είναι τριετής.
β. Ελέγχει την ταμειακή διαχείριση του Συλλόγου, τακτικά κάθε έτος και έκτακτα, όταν το θεωρεί αναγκαίο, οπωσδήποτε δε υποχρεούται να κάνει τον έλεγχο αυτό κατά τη λήξη της τριετούς θητείας του Δ.Σ. και να υποβάλει γραπτή έκθεση στην τακτική Γ.Σ.
γ. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστον μέλη αυτής.
δ. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του Δ.Σ. του Συλλόγου, λήγει και η θητεία της Ε.Ε.

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 26o

Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική, στην οποία απεικονίζεται κλαδί ελιάς.
Στο μέσον αυτής αναγράφεται η επωνυμία του Συλλόγου "Ο ΝΗΛΕΑΣ" και το έτος ιδρύσεως 2001, κυκλικά δε "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΛΑΙΝΑΣ-ΠΥΛΟΥ ".
'Aρθρο 27o

Το παρόν καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, με αυξημένη πλειοψηφία, ήτοι: με παρόντα το ένα δεύτερο των μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
'Aρθρο 28o
Η διάλυση του Σωματείου μπορεί να αποφασιστεί από τη Γεν. Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικά γι' αυτό, με την ίδια πλειοψηφία του άρθρου 27ου. Στην περίπτωση της διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του Σωματείου θα περιέλθει στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου Ικλαινας.
'Aρθρο 29o
Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και αφορά στο Σωματείο και τους σκοπούς του, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, καθώς και τις αποφάσεις της Γ.Σ.
ΣΤ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
'Aρθρο 30o
α. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. και Ε.Ε., που θα εκλεγούν μετά την έγκριση του καταστατικού και τη σύγκληση της Γεν. Συνέλευσης, όποτε κι αν γίνει αυτή, θα λήξει στις 30 Ιουλίου 2005.
β. Στην πρώτη αυτή Γεν. Συνέλευση, μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, εκτός των ιδρυτικών μελών, και όλοι όσοι, λίγο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, πληρούν τις προϋποθέσεις του 'Aρθρου 4ου παρ. α και του Αρθρου 5ου του παρόντος κανονισμού.
'Aρθρο 31o
Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 31 άρθρα, εγκρίθηκε ομόφωνα κατ' άρθρο και στο σύνολό του, σήμερα 11 Ιουλίου 2001, και θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις εγγραφεί η σχετική απόφαση έγκρισης του καταστατικού στα οικεία βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, οπότε η προσωρινή 7/μελής επιτροπή θα συγκαλέσει Γεν. Συνέλευση για την εκλογή του πρώτου Δ.Σ.
Υπογράφεται από τα κάτωθι ιδρυτικά μέλη:
1. Αντωνίου Δήμος του Δήμου
2. Αντωνίου-Σαμαρά Μαρία σύζ. Δήμου
3. Ρεκούτης Νικόλαος του Παναγιώτη
4. Ρεκούτη Γιαννούλα σύζ. Νικολάου
5. Ανδρινόπουλος Γεώργιος του Αντωνίου
6. Καργάκου-Ανδρινοπούλου Αγγελική σύζ.Γεωργίου
7. Τσαγκλής Πέτρος του Δημητρίου
8. Τσαγκλή Μαρία σύζ Πέτρου
9. Φουρτούνης Φώτιος του Σπυρίδωνος
10. Φουρτούνη Αννα σύζ. Φωτίου
11. Ανδρινόπουλος Κων/νος του Παναγιώτη
12. Γεώργιζας Ιωάννης του Κων/νου
13. Ανδρινοπούλου-Γεώργιζα Θεοδώρα σύζ. Ιωάννη
14. Ανδρινοπούλου Αναστασία σύζ. Κων/νου
15. Αποστολόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη
16. Αποστολοπούλου Χριστίνα σύζ. Βασιλείου
17. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης του Φωτίου
18. Παρασκευοπούλου Άννα σύζ. Παναγιώτη
19. Μακαρίτης Κων/νος του Στυλιανού
20. Καράμπελας Κων/νος του Χρήστου
21. Σταθόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη
22. Σταθοπούλου Παρασκευή σύζ. Δημητρίου
23. Οικονομόπουλος Φώτιος του Κων/νου
24 Οικονομοπούλου-Ανδρινοπούλου Ευφροσύνη σύζ. Φωτίου
25. Καναβού Σταυρούλς του Ιπποκράτη
26. Καράμπελας Ιερεμίας του Χρήστου
27. Μπακάκης Ιωάννης του Γεωργίου
28. Μπακάκη Σταυρούλα σύζ. Ιωάννη
29. Κυριακόπουλος Αναστάσιος του Ρήγα
30. Κυριακοπούλου Αγγελική σύζ. Αναστασίου
31. Σταθοπούλου Διονυσία σύζ. Αριστομένη
32. Χρονόπουλος Διονύσιος του Κων/νου
33. Χρονοπούλου Παναγιώτα σύζ. Διονυσίου
34. Σταυροπούλου Δήμητρα χήρα Γεωργίου
35. Σταυροπούλου Αθανασία σύζ. Φωτίου
36. Χαρίτου Χριστίνα σύζ. Ηλία
37. Φουρτούνη Στυλιανή χήρ< Διονυσίου
38. Τσαγκλή Παναγιώτα του Σπήλιου
39. Παναγοπούλου Θεοδώρα του Αναστασίου
40. Γρουμπός Παναγιώτης του Ιωάννη
41. Ρεκούτη Κων/να του Νικολάου
42. Κυριακοπούλου Κων/να του Ιωάννη
43. Νικολόπουλος Αλέξης του Σπυρίδωνα
44. Κατριβάνος Πάνος του Λάμπρου
45. Παρασκευόπουλος Ιωάννης του Φωτίου
46. Σταθοπούλου Γιαννακούλα του Χρήστου
47. Παναγιωτόπουλος Κων/νος του Βασιλείου
48. Μακαρίτη Βασιλική σύζ. Κων/νου
 

 

ο νηλεασ στο facebook

Newsletter